pharma Dorp

NOTUSS FORT 22.5 mg/5 ml şurup

20,00 

NOTUSS FORT‘un etkin maddesi butamirat sitrat kimyasal ve farmakolojik açıdan opium alkaloidlerine benzemeyen bir öksürük baskılayıcıdır. Etki mekanizması.

Category:

Description

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NOTUSS FORT 22.5 mg/5 ml şurup

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Her 5 ml şurup, 22.5 mg butamirat sitrat (4.5 mg/ml) içerir.
Yardımcı maddeler: Her 5 ml şurup;
Sodyum sitrat dihidrat 17.50 mg/5 ml
Sodyum benzoat 5.00 mg/5 ml
Sorbitol % 70 non-kristalin 2500 mg/5 ml
Propilen glikol 1500 mg/5 ml
Gliserin 500 mg/5 ml
Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Şurup
Berrak renksiz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

NOTUSS FORT aşağıdaki durumlarda endikedir:
• Etiyolojisi değişik akut öksürük
• Cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
6 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 2 defa 5 ml
12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 5 ml
Yetişkinlerde : Günde 4 defa 5 ml
Doktor tarafından reçete edilmediği sürece, maksimum tedavi süresi 1 haftadır (bkz. bölüm
4.4.)

Uygulama şekli:
Oral yoldan kullanılır.
Ölçek her kullanımda yıkanıp kurulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
NOTUSS FORT böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:
NOTUSS FORT’un 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı kontrendikedir. 6 yaşın altında
kullanımı önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:
NOTUSS FORT’un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

4.3. Kontrendikasyonlar

NOTUSS FORT, butamirat sitrata veya ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı
duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
3 yaşın altında kullanımı kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Öksürük refleksinin butamirat tarafından inhibe edildiğinden, ekspektoranların eşzamanlı
kullanımı, mukusun solunum sisteminde birikmesine neden olabilir ki bu durum bronkospazm
ve havayolu infeksiyonu riskini arttırır. Bu nedenle NOTUSS FORT’un ekspektoranlarla
eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.
6 yaşın altında kullanılması önerilmez.
Öksürük 7 günden daha uzun sürerse, bir doktor veya ezcazıya danışılmalıdır.
NOTUSS FORT, sorbitol içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların
bu ilacı kullanmamaları gerekir.
NOTUSS FORT, 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserin içerir. Gliserin’e karşı herhangi
bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 17.50 mg sodyum sitrat dihidrat ve 5.00 mg sodyum benzoat
ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde
bulundurulmalıdır.
İçeriğinde propilen glikol bulunmaktadır ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı
gerekmemektedir.

NOTUSS FORT

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Eşzamanlı olarak ekspektoran uygulanmasından kaçınılmalıdır (bkz. 4.4.).

4.6.Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/
doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. bölüm
5.3.). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Butamirat sitratın fetüs ve yenidoğana etkileri tam olarak bilinmediğinden ilacı kullanmak
zorunda olanlar uygun bir doğum kontrol yöntemiyle gebelikten korunmalıdır.

Gebelik dönemi
Butamirat sitrat için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Gebeliğin ilk 3 ayı süresince NOTUSS FORT kullanımından kaçınılmalıdır. Gebeliğin ilk 3
ayından sonra NOTUSS FORT ancak kesin gereklilik görülürse kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi
Butamirat sitratın ve/veya metabolitlerinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da NOTUSS FORT tedavisinin durdurulup
durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp, kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken,
emzirmenin çocuk açısından faydası ve NOTUSS FORT tedavisinin emziren anne açısından
faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite
Üreme toksisitesi ile ilgili çalışmalarda güvenliliğe dair bir risk gözlenmemiştir (bkz. bölüm
5.3.).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

NOTUSS FORT nadir durumlarda uyku haline neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine
kullanımı üzerine minör etkisi olabilir. Araç veya diğer gerektiren işler yapılırken (örn.
makine kullanımı) dikkatli olunmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkilerin sıklık sıralaması aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek
(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle
tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları
Seyrek: Uyku hali

Gastrointestinal hastalıklar
Seyrek: Bulantı, ishal

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Seyrek: Ürtiker

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonların raporlanması büyük önem
taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine
olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr;
e-posta:tufam@titck.gov.tr; tel:0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi
Aşırı dozda notuss fort şurup alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyku hali, bulantı,
kusma, ishal, sersemlik ve hipotansiyon.
Genel acil yardım yöntemleri uygulanmalıdır: gastrik lavaj, aktif kömür, hayati fonksiyonların
izlenmesi ve gerekiyorsa tedavisi. Bilinen spesifik bir antidotu yoktur.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Öksürük baskılayıcı diğer ilaçlar
ATC kodu: R05DB13
notuss şurup’un etkin maddesi butamirat sitrat kimyasal ve farmakolojik açıdan opium
alkaloidlerine benzemeyen bir öksürük baskılayıcıdır.
Etki mekanizması
Etkin maddenin santral etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte etki mekanizması tam
olarak bilinmemektedir. Butamirat sitrat, solunum fonksiyonlarını kolaylaştıran, non-spesifik
antikolinerjik ve bronkospazmolitik etkilere sahiptir. notuss şurup alışkanlık oluşturucu
etkileri yoktur veya bağımlılık yapmaz.
Butamirat sitrat geniş bir terapötik aralığa sahiptir. notuss nedir yüksek dozlarda bile iyi
tolere edilir ve 6 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde öksürüğü dindirmek için
uygundur.

5.2.Farmakokinetik özellikler

Genel özelliklerEmilim:
Eldeki verilere dayanılarak, butamirat esterinin iyi ve hızla emildiği ve tamamen fenil-2-
butirik asit ve dietilaminoetoksietanole hidrolize olduğu varsayılabilir. Besin alımının etkisi
araştırılmamıştır. 2-fenilbutirik asit ve dietilaminoetoksi etanol’e maruziyet 22.5 mg – 90 mg
doz aralığında tamamen orantılıdır.
Oral uygulamayı takiben butamirat hızla emilir ve 22.5 mg, 45 mg, 67,5 mg ve 90 mg
dozların uygulamasının 5-10. dakikaları içiçnde kanda, ölçülebilir konsantrasyonlarda tespit
edilmektedir. Tüm dozlar için maksimum plazma konsantrasyonlarına 1 saat içinde, 90 mg
için 16.1 nanogram/ml ortalama değerle ulaşılmaktadır.
Başlıca metabolit olan fenil-2-butirik asitin, 90 mg (3052 nanogram/ml) uygulamasını takiben
ortalama maksimum plazma konsantrasyonuna yaklaşık 1.5 saat sonra ulaşılır. 90 mg (160
nanogram/ml uygulamasını takiben dietil-aminoetoksietanolün ortalama plazma
konsantrasyonuna 0.67 saat içinde ulaştığı gözlenmiştir.
Dağılım:
Butamirat sitrat, yüksek oranda proteinlere bağlanmasının yanında, 81-112 L (kg olarak vücut
ağırlığına göre) arasında, geniş bir dağılım hacmine sahiptir. 2-fenilbutirik asit tüm dozlarda
(22.5 – 90 mg) yüksek oranda (%89.3-91.6) plazma proteinlerine bağlanır. Dietilaminoetoksi
etanol bir derece (%28.8-45.7) proteinlere bağlanma gösterir. Butamiratın plasentayı geçip
geçmediği veya süt ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Biyotransformasyon:
Butamirat sitratın, temel olarak fenil-2-butirik asit ve dietilaminoetoksietanole hidrolizi hızla
ve tamamen gerçekleşir. Çeşitli türler üzerinde yapılan çalışmalara dayanılarak, her iki ana
metabolitin de öksürük rahatlatıcı etkileri olduğu varsayılmaktadır. Alkolik metabolit ile ilgili
insanlardan elde edilen veri yoktur. İnsanlardaki C-14 çalışmalarında plazma proteinlerine
5 / 6
güçlü bağlanma (yaklaşık %95, yöntemsel nedenlerle sadece fenil-2-butirik asit gösterilmiştir)
gözlenmiştir. Fenil-2-butirik asit, ayrıca para pozisyonunda hidroksilasyon yoluyla kısmi
biyotransformasyona uğrar.
Eliminasyon:
Üç metabolitin atılımı başlıca böbrekler yoluyla gerçekleşir. Karaciğerde konjugasyonun
ardından, asit metabolitler geniiş oranda glukuronik asite bağlanır. Üriner 2-fenilbutirik asit
konjugat düzeyleri plazmadan çok daha yüksektir. Butamirat sitrat üre içinde 48 saate kadar
tespit edilebilir ve 96 saatlik numuneleme periyodunda üre içinde atılan butamirat miktarı
22.5 mg, 45 mg, 67.5 mg ve 90 mg dozlarda sırasıyla %0.02, %0.02, %0.03 ve %0.03’tür.
Butamirat sitratın, butamirata ya da konjuge olmamış 2-fenilbutirik aside kıyasla önemli bir
yüzdesi dietilaminoetoksietanol olarak üre içinde atılır. 2-fenilbutirik asit, butamirat ve
dietilaminoetoksietanol için ölçülen eliminasyon yarı ömrü sırasıyla 23.26-24.42, 1.48-1.93
ve 2.72-2.90 saattir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluklarının butamiratın farmakokinetik parametreleri
üzerine etkisi bilinmemektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik olmayan verilere göre insan üzerinde konvensiyonel güvenlilik, farmakoloji,
tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel, üreme ve gelişim toksisitesi
çalışmalarına dayanarak özel bir zararı bulunmamaktadır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Sitrik asit monohidrat
Sodyum sitrat dihidrat
Sorbitol % 70 non-kristalin
Propilen glikol
Gliserin
Sukraloz
Sodyum benzoat
Masking flavour
Portakal aroması
Deiyonize su

NOTUSS FORT

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü
24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
Primer ambalaj: Çocuk emniyetli, HDPE kapaklı, amber renkli cam şişe
Ölçek
60 ml ve 100 ml’lik cam şişe

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
0212 366 84 00
0212 276 20 20

8. RUHSAT NUMARASI

234/48

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 17.08.2011
Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

20.01.2015

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NOTUSS FORT 22.5 mg/5 ml şurup”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top